загрева

 • 21дијатермија — (грч. diathermainomai грее, загрева) мед. лекување со електрично греење (со директно прицврстување на електроди за телото) со струја со висока фреквенција што развива топлина минувајќи низ ткивата на организмот …

  Macedonian dictionary

 • 22енкаустика — (грч. en , kauo) грч. техника на сликање кај старите Грци што се состоела во пренесување на восочни бои, со помош на загревање, на основата на сликата, обично на дрво …

  Macedonian dictionary

 • 23инхалација — (лат. inhalatio) мед. вдишување на пара или гасови што се развиваат од некои течности, природно или со загревање и вриење …

  Macedonian dictionary

 • 24калцинација — (лат. calcinatio) хем. технолошка постапка при која со загревање се отстранува кристал ната вода од кристализираните соли …

  Macedonian dictionary

 • 25мангал — (тур. mangal) тркалезен широк сад, од бакар, месинг, тенекија или глина, во кој се држи жар за загревање на простории или за подгревање на храна …

  Macedonian dictionary

 • 26нивација — (лат. nix, nivis) процес на менување на земјиштето под дејството на снегот (топење, загревање и сл.) …

  Macedonian dictionary

 • 27паларизација — метод на загревање на млекото со пара, една од најсовремените постапки за конзервирање на свежото млеко за подолго време …

  Macedonian dictionary

 • 28пастеризација — (фр. pasteurisation) загревање на прехранбени производи (млеко, конзерви и др.) до температура при која изумираат микроорганизмите што можат да предизвикаат вриење или расипување, а се зачувуваат витамините и другите хранливи својства на… …

  Macedonian dictionary

 • 29пирогалол — (грч. pyr, лат. galla) хем. тривалентен фенол се добива со загревање на сулфурна киселина се употребува во гасната анализа, во боењето на косата и во фотографијата …

  Macedonian dictionary

 • 30регенератор — (лат. regenerator) 1. уред за загревање на воздухот со помош на отпадни гасови што се употребува кај печките за топење на железо и стакло и за други намени 2. обновувач, препородувач, преустројувач …

  Macedonian dictionary

 • 31рекуператор — (лат. recuperator) тех. уред за фаќање на корисните состојки што се наоѓаат во отпадоците од производството заради нивно повторно искористување рекуператор на топлина уред со чија помош топлината што излегува со огревните гасови повторно се… …

  Macedonian dictionary

 • 32сегрегација — (лат. segregatio) 1. одделување, разлачување, одвојување од некоја целост расна сегрегација лишување на црнците во Јужноафриканската Република од политички и други права в. расна дискриминација 2. разлачување (со загревање) на полесно топливите… …

  Macedonian dictionary

 • 33симпатетичен — (грч. sympatheia сочувство) 1. што се засновува врз симпатија, сочувствен 2. што дејствува тајно, што дејствува со таинствени средства, волшебен симпатетично мастило хемиско мастило што станува видливо дури по извесни хемиски постапки (со… …

  Macedonian dictionary

 • 34соларен — (лат. solans сончев) 1. што се однесува на сонцето, сончев соларна година сончева година трае околу четврт ден подолго од календарската година 2. што потекнува од сонцето, сончев соларна енергија: сончева енергија за загревање на простории, вода… …

  Macedonian dictionary

 • 35сублимат — (лат. sublimatum) хем. цврсто тело кое со загревање било претворено во пара, а потоа пак вратено во цврста состојба особено: живин хлорид, антисептично средство, најотровно соединение на живата …

  Macedonian dictionary

 • 36темперира — (лат. temperare) 1. умерено загрее/загрева просторија дотера/дотерува температура 2. ублажи/ублажува нешто 3. техн. ги прави металите поотпорни 4. муз. ги изедначува интервалите на музичката скала …

  Macedonian dictionary

 • 37термолуминисценција — (грч. thermos, лат. luminescentia) физ. луминисценција на кристали што се јавува поради загревање на температури што се пониски од црвеното усвитување …

  Macedonian dictionary

 • 38термос — (грч. thermos) специјално направен сад чии ѕидови ја чуваат содржината од ладење или загревање се употребува најчесто за одржување на храна на иста температура …

  Macedonian dictionary

 • 39термосифон — (грч. thermos, siphon цевка) уред за загревање на стаклени бавчи со топла вода (со цевки) …

  Macedonian dictionary

 • 40термофор — (грч. thermos, phoreus носач, носител) справа за загревање на делови од телото (обично гумено ќесе што се полни со врела вода) …

  Macedonian dictionary